فرودجا برای مشتری های وفادار خود یک جایزه ویژه تعیین کرده است. اگر به سیصد کوپن برسید از ما یک تبلت لونوو هدیه بگیرید! باور نمی کنید ساده است. سیصد کوپن را جمع کنید و فقط ادرس بدهید!